Beleid2022-08-25T15:21:50+01:00

Beleid

De Zonnehoek is een professionele omgeving voor onze leerlingen. Samen maken we beleid en zijn we verantwoordelijk voor de uitstraling van de school.

Burgerschap en schoolregels

Onder goed burgerschap verstaan we de houding van de leerkrachten, de manier waarop we met elkaar en de leerlingen omgaan. Deze houding is verweven in onze lessen en kenmerkt zich door respect en begrip voor elkaar. Voor leerlingen en leerkrachten moet het een sociaal veilige omgeving zijn. Lessen in burgerschap dragen daaraan bij.

Daarvoor hebben we ook schoolregels opgesteld die we bespreken met onze leerlingen. Bij overtreding van die regels kan de directie maatregelen treffen. Ouders en verzorgers lichten we hierover in. In uitzonderlijke gevallen, als dit leidt tot ontzegging van de toegang of verwijdering, informeren we de leerplichtambtenaar en de inspectie.

Burgerservicenummer

In het onderwijs heet het Burgerservicenummer (BSN) het persoonsgebonden nummer (PGN of onderwijsnummer). Dit nummer is nodig om de schoolloopbaan van uw kind te volgen en voor de jaarlijkse 1 februaritelling.

Klachtenregeling

Onze school heeft een klachtenregeling. Als u klachten heeft meld ze dan in een vroeg stadium bij de betreffende persoon.

Voor SO de Zonnehoek kunt u terecht bij: Renate ter Beest en Jolanda Koster

Onze volledige klachtenprocedure vindt u hier.

Veel gestelde vragen

Kan ik verlof aanvragen voor mijn kind?2020-01-15T16:49:26+01:00

Al onze leerlingen zijn leerplichtig. Bij gewichtige omstandigheden kunt u een dag vrij vragen voor uw kind. Op onze website en de schoolapp vindt u een formulier om dat te doen. Kunt u door uw beroep niet met uw gezin op vakantie tijdens de gewone schoolvakanties? Dan kunt u uw kind een keer per jaar maximaal tien schooldagen meenemen op vakantie buiten de gewone schoolvakanties. U moet daarvoor ten minste twee maanden van tevoren een verlofaanvraag indienen bij de directie.

Wat als mijn kind ziek is?2020-01-15T16:48:26+01:00

Is uw kind ziek en kan hij of zij niet naar school komen? Bel dan eerst de vervoerder en daarna tussen 8.00 en 8.30 uur de school. Of meld uw kind ziek via de schoolapp.

Is er vervoer geregeld voor mijn kind?2020-01-15T16:47:59+01:00

Bij de gemeente waar de leerling woonachtig is, moet een vervoersaanvraag worden ingediend voor het vervoer van uw kind van en naar school. Bus- en taxibedrijven verzorgen dit, de gemeente betaalt hen voor hun diensten. Vermeld op de aanvraag of begeleiding noodzakelijk is en waarom de Zonnehoek de aangewezen school voor uw kind is. De gemeenten hanteren verschillende verordeningen waarbinnen een leerling recht heeft op vervoer van en naar school.

De Commissie voor de Begeleiding adviseert de gemeente of een leerling is aangewezen op aangepast vervoer en kan zo nodig helpen bij het invullen van de vervoersaanvraag.

Wat als mijn kind medische behandeling nodig heeft?2020-01-15T16:47:01+01:00

De medewerkers van de school zijn zeer beperkt bevoegd tot het toedienen van medicijnen of het plegen van eenvoudige medische handelingen. Dit is vastgelegd in het medisch protocol.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op door uw gegevens hieronder in te vullen, of ons te bellen op (055) 534 07 41. We staan u graag te woord.