Ontwikkelperspectief

Voor iedere leerling maken we een ontwikkelperspectief, dit is een officieel document dat we gebruiken om de leerling gedurende zijn of haar schoolcarriere te volgen.

Het Ontwikkelingsprofiel bestaat uit drie delen:

  • In het instroomprofiel brengen we de dimensies van het functioneren van de leerling in kaart (werkhouding en taakgerichtheid, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid) en we schetsen een geïntegreerd beeld van de leerling.

  • Daarna stellen we een uitstroombestemming op over de belangrijkste ontwikkelgebieden: taal, communicatie en rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, praktische redzaamheid, leren leren, zintuiglijke en motorische ontwikkeling.

  • Op basis van het instroomprofiel en de uitstroombestemming stellen we een leerroute vast die aansluit bij de ontwikkelingslijn van de leerlingen. De leerroute is gekoppeld aan de doelen uit de Centrum voor Educatieve Diensten (CED-)leerlijnen.

Leerlingvolgsysteem

Om aan de ouders en de inspectie verantwoording af te leggen over ons handelen en over de ontwikkeling van leerlingen gebruiken we het leerlingvolgsysteem EduMaps. Binnen EduMaps gebruiken wij de CED-leerlingen om doelen per vakgebied te formuleren en kunnen we de leerling volgen in zijn of haar ontwikkeling. De doelen worden vastgelegd in het leerlingplan (LP).

De vorderingen van iedere leerling volgen we op basis van het instroomprofiel en de uitstroombestemming met:

  • methodegebonden toetsen

  • methode onafhankelijke instrumenten, zoals EduMaps, CITO, SRZ en AVI

  • observaties

  • onderzoek door leden van de Commissie voor de Begeleiding (CvB)

We bespreken de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen op de volgende manieren:

  • drie keer per jaar met leerkracht en ouders aan de hand van het leerlingplan;

  • twee keer per jaar in het MultiDisciplinairOverleg (MDO). Dit is een leerlingbespreking (zonder ouders) onder leiding van de zorgcoördinator voor alle betrokken disciplines rondom de leerling;

  • één keer per jaar tijdens de evaluatie van het OPP, dat we zo nodig bijstellen.

De onderzoeks- en observatiegegevens van de leerlingen bewaren we centraal en afgesloten in een persoonlijk dossier. Ontwikkelingsgegevens zijn digitaal vastgelegd in het leerlingvolgsysteem EduMaps. Teamleden die rechtstreeks contact hebben met de leerling hebben inzage in het digitale dossier. 

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op door uw gegevens hieronder in te vullen, of ons te bellen op (055) 534 07 41. We staan u graag te woord.