Klachtenregeling CSO

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn (CSO) hanteert een klachtenregeling. Hieronder vindt u de algemene toelichting op de klachtenregeling.  De volledige regeling kunt u via de administratie opvragen

Waarom?

Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen. Daarmee wordt het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Het klachtrecht heeft een signaalfunctie: het bevoegd gezag en de school ontvangen signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

Wie kunnen een klacht indienen?

Deze klachtenregeling geldt voor alle personeelsleden, ouders, leerlingen en iedereen die deel uitmaakt van een school van CSO.

Waarover wel en niet?

Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten.

De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan. (bijvoorbeeld de klachtenregeling Passend Onderwijs). Deze klachten dienen langs die lijn te worden afgehandeld. De klachtenregeling is evenmin van toepassing indien het een klacht betreft tegen een besluit van het bevoegd gezag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen deze besluiten is bezwaar en beroep op grond van de Awb mogelijk.

Landelijke Klachtencommissie

In plaats van het zelf in stand houden van een klachtencommissie heeft het bestuur besloten aan te sluiten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie.

Medezeggenschap

De wetgever kent rond de totstandkoming van de klachtenregeling aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad instemmingsrecht toe. Het GMR-platform van CSO heeft instemming verleend.

Klachtenafhandeling

In het algemeen geldt de regel dat een klacht eerst door de klager met degene die de klacht betreft wordt besproken. Is dit niet afdoende, dan zijn de direct leidinggevende of de schooldirectie het aanspreekpunt. Is de klacht op schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kan men zich richten tot het bestuur van CSO. In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen. Zie verder de artikelen vier tot en met acht van de klachtenregeling.

Namen en adressen:

Bevoegd gezag
De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit het bevoegd gezag ligt bij het college van bestuur van CSO

Een schriftelijke klacht (zie artikel 6 van de klachtenregeling) dient te worden gericht aan:

Stichting CSO
t.a.v. het bestuur
Mr. Van Hasseltlaan 57
7316 DK  Apeldoorn

E: info@cso-apeldoorn.nl

 

Externe vertrouwenspersoon
Als externe vertrouwenspersoon van CSO  is benoemd:

mevrouw Yvonne Kamsma

(IJsselgroep) Educatieve Dienstverlening
2e Wormenseweg 80
7331 VG  Apeldoorn

T: 06 14001672
E: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl

De vertrouwenspersoon kunt u rechtstreeks benaderen.

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.

Landelijke Klachtencommissie

CSO is voor alle scholen aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie.

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie

Postbus 82324
2508 EH  Den Haag

T 070-3861697 (van 9.00 – 16.30 uur)
info@gcbo.nl

 

Klik hier voor de volledige klachtenregeling